Veelgestelde vragen: Beveiligingscamerawetten in Nevada (2023)

Nevada is om vele redenen beroemd, niet in de laatste plaats Las Vegas, maar heeft nog veel meer te bieden. De woestijnstaat heeft redelijke kosten van levensonderhoud, een bloeiende economie, geen inkomstenbelasting en veel fantastische bezienswaardigheden. Maar ondanks alle voordelen staat Nevada op de vijfde plaatspercentage vermogenscriminaliteitin het berggebied.

Nevada heeftspecifieke vereistenmet betrekking totbeveiligingscamera's en videobewaking. Daarom is het een goed idee om meer te weten te komen over de wet- en regelgeving in Nevada met betrekking tot videobewaking voordat u uw beveiligingssysteem installeert of upgradet.Dit artikel behandelt enkele veelgestelde vragen over de beveiligingscamerawetten in Nevada.

Veelgestelde vragen over beveiligingscamerawetten in Nevada:

  • Is videobewaking legaal in Nevada?
  • Is Nevada een staat met één partij?
  • Is audiobewaking legaal in Nevada?
  • Moet je een bord plaatsen voor videobewaking in Nevada?
  • Wat zijn de wetten voor toezicht op de werkplek in Nevada?
Veelgestelde vragen: Beveiligingscamerawetten in Nevada (1)

Is videobewaking legaal in Nevada?

Het gebruik van videobewaking inNevada is legaal. Het gebruik van welk apparaat dan ook om mondelinge gesprekken op te nemen, te verkrijgen, te delen of te gebruiken zonder de toestemming van ten minste één persoon die aan de communicatie deelneemt, is illegaal in Nevada. Dit betekent dat u legaal een mondeling gesprek in Nevada kunt opnemen als u een bijdrager bent of voorafgaande toestemming heeft van een van de betrokken personen. Toch moet u de toestemming hebben van alle betrokken partijen om draadcommunicatie op te nemen.

Videobewakingswetten van 2021 in Nevada

In Nevada zijn in 2021 geen nieuwe wetten op het gebied van videobewaking aangenomen. De meeste wetten met betrekking tot videobewaking in Nevada hebben betrekking opNRS 200.604, de wet die het maken van foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming verbiedt op plaatsen waar redelijkerwijs privacy kan worden verwacht.

Audio- en videoboetes in Nevada

In Nevada is het in het geheim opnemen van mondelinge communicatie zonder de toestemming van ten minste één partij verboden. Als Nevadaregels voor videobewakingniet worden nageleefd, kunnen boetes en civielrechtelijke sancties als volgt worden opgelegd:

  • Eerste overtreding:Het overtreden van de video-opnamewetten van Nevada wordt bij een eerste overtreding als een grove overtreding beschouwd.
  • Tweede of volgende overtreding:Dit wordt beschouwd als een categorie E-misdrijf. Grove misdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf van niet meer dan 364 dagen in de provinciale gevangenis, of met een boete van maximaal $ 2.000, of met beide.

Is Nevada een staat met één partij?

Nevada wordt beschouwd als zowel eenToestemmingsstaat voor één partij en voor alle partijen,in die zin dat ten minste één persoon of alle personen (afhankelijk van de geldende wet) die betrokken zijn bij de opgenomen communicatie toestemming moeten geven.

Technisch gezien heeft Nevada een ‘één-partij-toestemming’-wet, wat betekent dat een individu gesprekken kan opnemen waarvan hij deel uitmaakt zonder de toestemming van de andere persoon. Echter,Hooggerechtshof van Nevadaheeft het geïnterpreteerd als een toestemmingswet voor alle partijen, waardoor Nevada een zogenaamde “Gemengde toestemmingsstaat“. Hoewel dit een beetje verwarrend kan zijn, is een algemene vuistregel die de meeste juridische uitdagingen zal vermijden, het vermijden van het opnemen van audio zonder toestemming.

Veelgestelde vragen: Beveiligingscamerawetten in Nevada (2)

Instemming van alle partijen staat

All-partyOok wel bekend als een toestemmingsstatus tussen twee partijen, betekent dat om de audio-opname legaal te kunnen maken, alle betrokken partijen moeten communiceren dat het opnemen van het gesprek in orde is. Als zodanig vereist de staatswet dat alle partijen die deelnemen aan een gesprek toestemming moeten hebben gegeven voor elektronische audiocommunicatie.

Staat met toestemming van één partij in Nevada

Nevada wordt samen met 36 andere staten en Washington D.C. beschouwd als eentoestemmingsstaat van één partij. Als het om toestemming van één partij gaat, is de conventionele regel dat als u bij het gesprek aanwezig bent, u bevoegd bent om het gesprek op te nemen. Nevada verbiedt het opnemen, openen, delen of gebruiken van mondelinge gesprekken zonder de toestemming van ten minste één persoon die bij de communicatie betrokken is. Dit omvat videobewakingscamera's met audio- en tweerichtingsgespreksfuncties.

Is audiobewaking legaal in Nevada?

Volgens de wet van Nevada is het illegaal om in het geheim een ​​mondelinge communicatie op te nemen zonder de toestemming van ten minste één partij. DeHooggerechtshof van Nevadaoordeelde dat alle partijen toestemming moeten geven voor het opnemen van een telefoongesprek. Een illegale opname is een misdrijf dat ook tot civielrechtelijke sancties kan leiden.

De wet van Nevada verbiedt duidelijk het schenden van de privacy met behulp van ‘luisterapparatuur’, tenzij een van de betrokken partijen toestemming geeft. Het goede nieuws is datmoderne beveiligingscamera'skunnen nu worden gebruikt als luisterapparatuur, aangezien de meeste van hen beschikken over audio- en tweerichtingsgesprekken.

Bewakingscamera's in Las Vegas

Bewakingscamera's in Las Vegas worden veel gebruikt. Vanaf 2021 is delaatste cijfersgeven aan dat Las Vegas 10.208 camera's heeft voor elke 651.319 individuen, wat neerkomt op 15,67 camera's per 1.000 mensen.

Veelgestelde vragen: Beveiligingscamerawetten in Nevada (3)

In 2021 37Er werden bewakingscamera's geïnstalleerdlangs Las Vegas Boulevard, van Russell Road tot Sahara Avenue, met een federale subsidie ​​van $ 350.000. De openlijke, pan-tilt-zoomcamera's werden bevestigd aan verkeerspalen en casinodaken om de wetshandhavers langs de boulevard van duidelijke beelden te voorzien. De beelden worden 14 dagen bewaard en zijn een uitstekend voorbeeld van de beveiligingswaarde van videobewaking.

Moet ik in Nevada een videobewakingsbericht plaatsen?

U bent niet verplicht een melding van videobewaking op uw eigen terrein te plaatsen. Hoewel u niet verplicht bent om een ​​videobewakingsmelding op uw privéterrein te plaatsen, is het om verschillende redenen wel een goed idee om dit te doen. Het is niet alleen een beleefdheid van bedrijven om hun klanten en werknemers op de hoogte te stellen, maar uit onderzoek is gebleken dat mensen minder snel misdaden plegen als ze zich ervan bewust zijn dat er videobewaking aanwezig is.

Nevada legt een beeld vast van een privégebied

NRS 200.604is de wet van Nevada die verbiedt om zonder hun toestemming foto's of video's te maken van andere mensen die zich uitkleden. De wet bepaalt dat een persoon niet willens en wetens een beeld mag maken van het privégebied van een andere persoon zonder de toestemming van de andere persoon en onder omstandigheden waarin de andere persoon een redelijke verwachting van privacy heeft. In Nevada kan de straf voor “videovoyeurisme” variëren van een boete van $2.000 voor de eerste overtreding tot een mogelijke gevangenisstraf van een jaar voor volgende overtredingen.

Wat zijn de wetten voor toezicht op de werkplek in Nevada?

In Nevada,wetten voor toezicht op de werkplektoestaan ​​dat camera's alleen om legitieme zakelijke redenen worden gebruikt. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in verschillende werksituaties juridisch monitoren. Camera's die zijn geplaatst in gebieden waar officiële zaken plaatsvinden of in gebieden met veel verkeer zijn bijvoorbeeld allemaal geschikt voor videobewaking op de werkplek.

Veelgestelde vragen: Beveiligingscamerawetten in Nevada (4)

Privacy op de werkplek in Nevada

Het is werkgevers verboden videobewaking te gebruiken om vakbondsactiviteiten of privéruimtes te monitoren. Daarnaast,federale wetgeving staat surveillance op de werkplek toe, ook zonder toestemming van de werknemer, zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd.

Conclusie

Nevada is zowel een eenpartij-toestemmingsstaat als een alle-partij-toestemmingsstaat, wat betekent dat ten minste één persoon of alle personen die betrokken zijn bij de opgenomen communicatie toestemming moeten geven (afhankelijk van de geldende wetgeving). Het is in Nevada illegaal om in het geheim een ​​mondelinge communicatie op te nemen zonder de goedkeuring van ten minste één partij. Boetes en civielrechtelijke straffen kunnen worden opgelegd als de vereisten voor videobewaking in Nevada niet worden nageleefd.

Het is een goed idee om vertrouwd te raken met de wetgeving en vereisten op het gebied van videobewaking van de staat voordat u uw beveiligingssysteem in Nevada installeert of upgradet. Daarnaast is het inhuren van eenprofessionele beveiligingsinstallateurzorgt ervoor dat uw installatie voldoet aan alle staats- en federale regelgeving.

Klik op deze links als u op zoek bent naar een installateur voor beveiligingscamera'sLas VegasofReno.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 12/14/2023

Views: 6203

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.