Beste videocamera's voor het filmen van concerten (2023)

We hebben onlangs ons privacybeleid bijgewerkt. Lees en accepteer het privacybeleid om toegang te krijgen tot de site

CultTech.com verzamelt bepaalde persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en daarom kunnen op sommige gebruikers bredere normen van toepassing zijn. Voor meer informatie over de beschermingscriteria kunnen gebruikers het gedeelte Toepasselijkheid raadplegen.

Beleidssamenvatting

Persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

 • Reclame
  • Persoonlijke gegevens van Google AdSense en Google Ad Manager: Cookies; Gebruiksgegevens
 • Analyses
  • Google Analytics met geanonimiseerde IP-persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens
 • Hosting en backend-infrastructuur
  • Algolia en Microsoft Azure Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst
 • Registratie en authenticatie
  • Auth0 Persoonlijke gegevens: Cookies; e-mailadres; Voornaam; achternaam; wachtwoord; afbeelding; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst
 • Beveiliging tegen spam
  • Akismet-persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst
  • Google reCAPTCHA Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens
 • Tagbeheer
  • Google Tag Manager Persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens

Meer informatie over Persoonsgegevens

 • CultTech De CultTech-website is een gratis dienst die wordt aangeboden “AS IS”. Hoewel het de ambitie is om te allen tijde te beschikken over topkwaliteit prestaties en informatie, geeft CultTech geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid, server uptime of de juistheid van de informatie op de website. CultTech is een manier om software te vinden die u interesseert en door de website te gebruiken begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de gevolgen van uw gebruik van de website en het downloaden, installeren en gebruiken van software die wordt aanbevolen door CultTech en/of onze gebruikers. Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot dit beleid of iets anders met betrekking tot CultTech, kunt u altijd contact met ons opnemen. CultTech behoudt zich het recht voor om software te verwijderen. Het kan zijn dat wij u wel of niet een reden geven voor de verwijdering. Als u wilt dat wij uw aanvraag van de site verwijderen, stuur ons dan een e-mail en wij proberen u te helpen. We kunnen de volgende informatie verzamelen: – gebruikersnaam – echte naam – contactgegevens inclusief e-mailadres en website-URL – demografische informatie zoals land van verblijf, voorkeuren en biografie – acties op CultTech inclusief opmerkingen, “likes”, meningen en ingediende inhoud – profiel afbeelding– URL's naar LinkedIn, Reddit, Github, YouTube, Instagram en soortgelijke diensten– Uw IP-adres. De meeste van de hierboven genoemde informatie wordt verzameld doordat u deze eventueel in een formulier invult en naar ons verzendt om uw gebruikersprofiel en instellingen bij te werken. We bewaren de informatie die u ons verstrekt totdat u de informatie verwijdert of wijzigt, of totdat wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert. Informatie met betrekking tot de door u gekozen inlogmethode wordt bewaard totdat u uw gebruikersaccount verwijdert.Wat we doen met de informatie die we verzamelenWij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en met name om de volgende redenen: – Interne administratie, voornamelijk om spam te bestrijden en misbruik te voorkomen. – We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren– Het is mogelijk dat we zelden e-mail sturen over nieuwe functies of andere informatie waarvan we denken dat u deze interessant vindt, via het e-mailadres dat u heeft opgegeven.BeveiligingWij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.
 • Eigenaar en gegevensbeheerder CultTechE-mailadres eigenaar:admin@CultTech.com

Volledig beleid

Eigenaar en gegevensbeheerder

CultTechE-mailadres eigenaar:admin@CultTech.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten persoonlijke gegevens die CultTech.com zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies; Gebruiksgegevens; e-mailadres; wachtwoord; Voornaam; achternaam; picture. Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of in specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk worden verstrekt door de Gebruiker, of, in het geval van Gebruiksgegevens , automatisch verzameld bij gebruik van CultTech.com. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door CultTech.com gevraagde gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor CultTech.com onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin CultTech.com specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door CultTech.com of door de eigenaren van diensten van derden die door CultTech.com worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast alle andere beschreven doeleinden. in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via CultTech.com en bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Wijze van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en modi worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijken, betrokken bij de werking van CultTech.com (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde partijen (partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te verlaten op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat bij de Eigenaar berust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval helpt de Eigenaar graag mee om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een vereiste die noodzakelijk is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan bij gegevensoverdracht de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het hunne gepaard gaan. Om meer te weten te komen over de plaats waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens. Als er bredere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben gebruikers ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, Gebruikers kunnen meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar via de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen, en voor de volgende doeleinden: Commerciële relaties, Analyses, Verkeersoptimalisatie en -distributie, Reclame, Tagbeheer, Infrastructuurmonitoring, Registratie en authenticatie, SPAM-bescherming en Hosting en backend-infrastructuur. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Adverteren Met dit soort diensten kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op CultTech.com, mogelijk gebaseerd op gebruikersinteresses. Dit betekent niet dat alle persoonlijke gegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden worden hieronder weergegeven. Sommige van de hieronder genoemde diensten kunnen cookies gebruiken om gebruikers te identificeren of ze kunnen de gedragsmatige retargetingtechniek gebruiken, d.w.z. het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de gebruiker, inclusief die welke buiten CultTech.com zijn gedetecteerd. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van de betreffende diensten raadplegen. Naast de eventuele opt-out die wordt aangeboden door een van de onderstaande diensten, kan de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van de diensten van een derde partij.cookies voor bepaalde advertentiefunctiesdoor een bezoek te brengen aan deOpt-outpagina van het Network Advertising Initiative.Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen. Google AdSense (Google Ireland Limited) Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Deze dienst maakt gebruik van de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van CultTech.com en het gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, producten en aangeboden diensten bijhoudt. Gebruikers kunnen besluiten alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar:Google-advertentie-instellingen. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland –PrivacybeleidAfmelden. Deelnemer aan het Privacy Shield. Google Ad Manager (Google Ireland Limited) Google Ad Manager is een advertentieservice van Google Ireland Limited waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren in combinatie met externe advertentienetwerken waarmee de Eigenaar, tenzij anders aangegeven in dit document, geen directe relatie heeft. Om zich af te melden voor tracking door verschillende advertentienetwerken kunnen Gebruikers gebruik maken vanUw online keuzes. Om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen, raadpleegt uHet partnerbeleid van GoogleDeze dienst maakt gebruik van de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van CultTech.com en het gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, producten en aangeboden diensten bijhoudt. Gebruikers kunnen besluiten alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar:Google-advertentie-instellingen. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland –Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • Analyse De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden. Google Analytics met geanonimiseerd IP-adres (Google Ireland Limited) Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van CultTech.com bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door het inkorten van de IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en binnen de VS ingekort. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland –PrivacybeleidAfmelden. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • Commerciële aansluiting Met dit type dienst kan CultTech.com advertenties weergeven voor producten of diensten van derden. Advertenties kunnen worden weergegeven als advertentielinks of als banners met behulp van verschillende soorten afbeeldingen. Klikken op het pictogram of de banner die op de Applicatie zijn geplaatst, worden gevolgd door de hieronder genoemde externe services en worden gedeeld met CultTech.com. Voor details hierover gegevens worden verzameld, verwijzen wij u naar het privacybeleid van elke dienst. VigLink (VigLink, Inc.) VigLink is een commerciële aansluitingsdienst die wordt aangeboden door VigLink, Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid.
 • Hosting en backend-infrastructuur Dit type dienst heeft tot doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee CultTech.com kan draaien en gedistribueerd kan worden, en ook om een ​​kant-en-klare infrastructuur te bieden voor het uitvoeren van specifieke functies of delen van CultTech.com. Sommige van de hieronder genoemde diensten, indien aanwezig, kunnen werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk wordt om de daadwerkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Algolia (Algolia SAS) Algolia is een hosting- en backend-service die wordt aangeboden door Algolia SAS. Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Frankrijk –Privacybeleid. Microsoft Azure (Microsoft Corporation) Microsoft Azure is een hostingservice die wordt aangeboden door Microsoft Corporation. Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • Infrastructuurmonitoring Met dit soort diensten kan CultTech.com het gebruik en het gedrag van zijn componenten monitoren, zodat de prestaties, werking, het onderhoud en het oplossen van problemen kunnen worden verbeterd. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze van implementatie van deze diensten, waarvan functie is om de activiteiten van CultTech.com te filteren. Sentry (Functional Software, Inc.) Sentry is een monitoringservice die wordt aangeboden door Functional Software, Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid.
 • Registratie en authenticatie Door te registreren of te authenticeren, geven Gebruikers CultTech.com toestemming om hen te identificeren en toegang te geven tot specifieke diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten aanbieden. In dit geval heeft CultTech.com toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door deze diensten van derden, voor registratie- of identificatiedoeleinden. Auth0 (Auth0, Inc) Auth0 is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Auth0, Inc. Om het registratie- en authenticatieproces te vereenvoudigen, kan Auth0 gebruik maken van externe identiteitsproviders en de informatie op zijn platform opslaan. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; e-mailadres; Voornaam; achternaam; wachtwoord; afbeelding; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • SPAM-bescherming Dit type dienst analyseert het verkeer van CultTech.com, dat mogelijk de Persoonsgegevens van Gebruikers bevat, met als doel deze te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend. Akismet (Automattic Inc.) Akismet is een SPAM-beschermingsdienst die wordt aangeboden door Automattic Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid. Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited) Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan deprivacybeleidEngebruiksvoorwaarden. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland –Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • Tagbeheer Dit type service helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op CultTech.com op een gecentraliseerde manier te beheren. Dit heeft tot gevolg dat de Gebruikersgegevens door deze services stromen, wat mogelijk kan resulteren in het bewaren van deze Gegevens. Google Tag Manager (Google Ireland Limited) Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Ierland –Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.
 • Verkeersoptimalisatie en -distributie Met dit soort diensten kan CultTech.com hun inhoud verspreiden via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen CultTech.com en de browser van de gebruiker. Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die mogelijk persoonlijke informatie van de gebruiker bevat, wordt overgedragen. Cloudflare (Cloudflare Inc.) Cloudflare is een dienst voor verkeersoptimalisatie en -distributie die wordt aangeboden door Cloudflare Inc. De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd betekent dat het al het verkeer via CultTech.com filtert, d.w.z. de communicatie tussen CultTech.com en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van CultTech.com worden verzameld. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: Verenigde Staten –Privacybeleid.

Meer informatie over Persoonsgegevens

 • CultTech De CultTech-website is een gratis dienst die wordt aangeboden “AS IS”. Hoewel het de ambitie is om te allen tijde te beschikken over topkwaliteit prestaties en informatie, geeft CultTech geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid, server uptime of de juistheid van de informatie op de website. CultTech is een manier om software te vinden die u interesseert en door de website te gebruiken begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de gevolgen van uw gebruik van de website en het downloaden, installeren en gebruiken van software die wordt aanbevolen door CultTech en/of onze gebruikers. Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot dit beleid of iets anders met betrekking tot CultTech, kunt u altijd contact met ons opnemen. CultTech behoudt zich het recht voor om software te verwijderen. Het kan zijn dat wij u wel of niet een reden geven voor de verwijdering. Als u wilt dat wij uw aanvraag van de site verwijderen, stuur ons dan een e-mail en wij proberen u te helpen. We kunnen de volgende informatie verzamelen: – gebruikersnaam – echte naam – contactgegevens inclusief e-mailadres en website-URL – demografische informatie zoals land van verblijf, voorkeuren en biografie – acties op CultTech inclusief opmerkingen, “likes”, meningen en ingediende inhoud – profiel afbeelding– URL's naar LinkedIn, Reddit, Github, YouTube, Instagram en soortgelijke diensten– Uw IP-adres. De meeste van de hierboven genoemde informatie wordt verzameld doordat u deze eventueel in een formulier invult en naar ons verzendt om uw gebruikersprofiel en instellingen bij te werken. We bewaren de informatie die u ons verstrekt totdat u de informatie verwijdert of wijzigt, of totdat wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert. Informatie met betrekking tot de door u gekozen inlogmethode wordt bewaard totdat u uw gebruikersaccount verwijdert.Wat we doen met de informatie die we verzamelenWij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, en met name om de volgende redenen: – Interne administratie, voornamelijk om spam te bestrijden en misbruik te voorkomen. – We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren– Het is mogelijk dat we zelden e-mail sturen over nieuwe functies of andere informatie waarvan we denken dat u deze interessant vindt, via het e-mailadres dat u heeft opgegeven.BeveiligingWij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers die recht hebben op bredere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn. Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken.Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek naar rectificatie.Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen.Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat berust bij de Eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie. het bezwaar te rechtvaardigen. Gebruikers moeten weten dat als hun Persoonsgegevens echter voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder daarvoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Toepasbaarheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan bredere beschermingsnormen. Dergelijke bredere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar gevestigd binnen de EU;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en die verband houden met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan dergelijke Gebruikers;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat toezicht te houden op het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU.

Cookie beleid

CultTech.com maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en voor een gedetailleerde cookieverklaring kan de Gebruiker deCookie beleid.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van CultTech.com of de gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht is om persoonlijke gegevens vrijgeven op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan CultTech.com de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen CultTech.com en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met CultTech.com registreren (systeemlogboeken) en voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden afgehandeld

CultTech.com ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken. Om te bepalen of de diensten van derden die het gebruikt de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen CultTech.com en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een contactpersoon. informatie beschikbaar voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging onderaan vermeldt. Mochten de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, dan zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen. .

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via CultTech.com (of diensten van derden die worden ingezet bij CultTech.com), waaronder mogelijk: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die CultTech.com gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier ), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die CultTech.com gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van CultTech.com. De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van CultTech.com.

CultTech.com (of deze applicatie)

De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst geleverd door CultTech.com zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes

Kleine sets gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen uit meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op CultTech.com, tenzij anders vermeld in dit document.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 10/13/2023

Views: 6485

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.